درباره آرتیویست

آرتیویســت یــک پلتفــرم آموزشــی آنلایــن اســت بــا هــدف تولیــد ســرفصل‌های آموزشــی تخصصــی و عمومی، با حفظ کیفیت دوره و احترام مخاطب، در رشــته های مختلــف. ایــن پلتفـرم قصـد دارد بـا تمرکـز بـر بهترین اسـاتید و چهره هـای متخصـص ایرانـی و بین المللـی کـه به راحتی در دسترس نیستند فضایـی مناسـب بـرای آمـوزش مخاطبـان و علاقه‌منـدان فراهـم آورد. هـدف آن اسـت تـا بـا ایجـاد دسترسـی آسـان، معقـول و به صرفـه بـرای مراجعـان امـکان اسـتفاده از داده هـای تخصصـی بـرای همـه افـراد در سراسـر ایـران و جهـان بـدون مراجعـه بـه محلـی خـاص فراهـم آمـده و زمینـه گسـترش دانـش مورد نیاز و توانمند‌سازی مخاطبان و همچنیـن انتقـال تجربه هــای شخصی منحصــر بــه فــرد و ارزشــمند مدرسین و افــراد برگزیــده‌ی هــر رشته بــه مخاطبیــن، فراهــم شــود. ایـن پلتفـرم در فضـای مجـازی  در دسترس قرار گرفته است. وب‌سـایت آرتیویست بـه گونـه ای طراحـی شـده تـا مخاطبیـن بتواننـد بـه آسـانی و سـرعت بـه ویدیوهـای هـر دوره‌ی آموزشـی دسترسـی پیـدا کـرده و هـر پکیـج را پـس از ثبت نـام بـه طـور کامـل دریافـت کننـد. اشـتراک ایـن دوره هـا بـه شـکل های مختلـف طراحـی شـده. افـراد علاقه منـد می تواننـد هـر بسته‌ی آموزشی را مجـزا خریـداری کـرده و یـا در صـورت علاقـه تمام دوره‌ها را برای مدت زمانی مشخص و تنها با یک پرداخت با هزینه‌‌ای به‌صرفه‌تر خریداری کننـد. همچنین ایـن امـکان در اختیـار مخاطبـان قـرار دارد تـا تولیـدات خـود را کـه برآمـده از ایـن آموزش‌هاست بـه شـکل ویدیـو، عکـس یـا متن بـرای اعضـای هسـته مدیریـت مرکـزی و مدرسـین مربـوط بفرسـتند. از ایـن داده‌هـای بارگـذاری شـده، در جمـع آوری و گزینـش اسـتعدادهای درخشـان کشـور اسـتفاده خواهـد شـد.