تماشاخانه

خیمه شب بازی

نویسنده و کارگردان:  بهروز ‌غریب ‌پور
عروسک گردان:  مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست
مرشد:  رضا خمسه‌ای
کمانچه:  عیسی رزم‌جو