تماشاخانه

لیلی و مجنون

پری صابری
پری صابری
دریا آشوری در نقش لیلی - یارتا یاران در نقش مجنون
خسرو خورشیدی
خسرو خورشیدی
رامین آزادآور