تماشاخانه

من از کجا عشق از کجا

کارگردان : پری صابری
بازیگران : نسیم ادبی، حسین محب اهری، صنم نکواقبال
مشاور کارگردان:  تیمور شیرینلو
  محسن شاه ابراهیمی
  درسا پورخلیلی سعید داخ
  شاهین حدیدی